Giao thức nào dùng để tìm địa chỉ MAC khi biết địa chỉ IP của máy tính?

Giao thức nào dùng để tìm địa chỉ MAC khi biết địa chỉ IP của máy tính?

A. RARP

B. DHCP

C. TCP/IP

D. ARP

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: