Giao thức nào dùng để tìm địa chỉ IP khi biết địa chỉ MAC của máy tính?

Giao thức nào dùng để tìm địa chỉ IP khi biết địa chỉ MAC của máy tính?

A. TCP/IP

B. DHCP

C. ARP

D. RARP

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: