Giao thức nào chuyển địa chỉ MAC sang địa chỉ IP?

Giao thức nào chuyển địa chỉ MAC sang địa chỉ IP?

A.  RARP

B. ARP

C. DNS

D. RIP

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: