Giao thức MAC liên quan đến tình huống khi…?

Giao thức MAC liên quan đến tình huống khi…?

A. Nhiều thiết bị kết nối vào kênh quảng bá dùng chung

B. Nhiều nút cùng muốn truyền dữ liệu tại cùng thời điểm

C. Cần cơ chế để xác định nút nào được quyền truyền 

D. Tất cả A, B, C đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: