Giao thức HDLC thuộc nhóm giao thức:

Giao thức HDLC thuộc nhóm giao thức:

A. Dị bộ hướng ký tự

B. Đồng bộ hướng ký tự

C. Dị bộ hướng bit

D. Đồng bộ hướng bit

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: