Giao thức giao vận chạy phía trên IP mà không cần thiết lập kết nối trước khi truyền là?

Giao thức giao vận chạy phía trên IP mà không cần thiết lập kết nối trước khi truyền là?

A. UDP

B. TCP

C. HTTP

D. FTP

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: