Giao thức FTP sử dụng cổng dịch vụ số:

Giao thức FTP sử dụng cổng dịch vụ số:

A. 20

B. 25

C. 53

D. Tất cả đều sai

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: