Giao thức được sử dụng để truyền thư giữa các máy chủ phục vụ thư (Mail server) là?

Giao thức được sử dụng để truyền thư giữa các máy chủ phục vụ thư (Mail server) là?

A. HTTP

B. FTP

C. SMTP

D. POP

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags:

Giao thức được sử dụng để truyền thư giữa các máy chủ phục vụ thư (Mail server) là?

Giao thức được sử dụng để truyền thư giữa các máy chủ phục vụ thư (Mail server) là?

A. HTTP

B. FTP

C. SMTP

D. POP

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: