Giao thức nào hoạt động theo kiểu “có kết nối”:

Giao thức nào hoạt động theo kiểu “có kết nối”:

A. UDP

B. IP

C. TCP

D. TCP, IP

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: