Giao thức nào chuyển địa chỉ IP sang địa chỉ MAC?

Giao thức nào chuyển địa chỉ IP sang địa chỉ MAC?

A. RIP

B. RARP

C. ICMP

D. DHCP

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: