Giao thức mạng (protocol) được hiểu là:

Giao thức mạng (protocol) được hiểu là:

A. Các qui ước truyền thông trên mạng

B. Sơ đồ kết nối vật lý các máy tính trong mạng

C. Các phần mềm điều khiển mạng 

D. Cách kết nối các thiết bị vật lý trong mạng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: