Giao thức BSC/Basic Mode thuộc nhóm giao thức:

Giao thức BSC/Basic Mode thuộc nhóm giao thức:

A. Giao thức BSC/Basic Mode thuộc nhóm giao thức

B. Dị bộ hướng ký tự

C. Đồng bộ hướng ký tự

D. Dị bộ hướng bit D. Đồng bộ hướng bit

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: