Giao thức được sử dụng để bên truyền file là?

Giao thức được sử dụng để bên truyền file là?

A. HTTP

B. FTP

C. SMTP

D. SNMP

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: