Giao dịch là gì?

Giao dịch là gì?

A. Là sự kiện kinh tế đã được công nhận để sử lý bởi hệ thống kế toán của doanh nghiệp.

B. Là sự kiện kinh tế chưa được công nhận và xử lý.

C. Là sự kiện kinh tế đã được công nhận để xử lý bởi hệ thống kiểm soát nội bộ

D. Là sự kiện kinh tế không được công nhận

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng