Giảm giá được hưởng khi mua TSCĐ được hạch toán thế nào?

Giảm giá được hưởng khi mua TSCĐ được hạch toán thế nào?

A. Ghi tăng nguồn kinh phí hoạt động

B. Ghi giảm nguyên giá TSCĐ

C. Ghi tăng khoản nhận trước chưa khi thu ghi chi

D. Ghi giảm chi hoạt động Trước

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng