Giảm giá được hưởng khi mua TSCĐ được:

Giảm giá được hưởng khi mua TSCĐ được:

A. Ghi giảm chi hoạt động

B. Ghi tăng kinh phí hoạt động

C. Ghi giảm nguyên giá TSCĐ

D. Không có trường hợp nào

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Giảm giá được hưởng khi mua TSCĐ được:

Giảm giá được hưởng khi mua TSCĐ được:

A. Ghi giảm chi hoạt động

B. Ghi tăng kinh phí hoạt động

C. Ghi giảm nguyên giá TSCĐ

D. Không có trường hợp nào

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng