Giải pháp nào sau đây có thể giải quyết tình trạng khan hiếm địa chỉ IP?

Giải pháp nào sau đây có thể giải quyết tình trạng khan hiếm địa chỉ IP?

A. IPv6

B. Network Address Translation

C. Subnet mask

D. Tất cả các phương án trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: