Giai đoạn nào thuộc trình tự kiểm toán:

Giai đoạn nào thuộc trình tự kiểm toán:

A. Lập kế hoạch kiểm toán.

B. Thực hiện kiểm toán.

C. Hoàn thành kiểm toán.

D. Tất cả các câu trên.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng