Giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ tuỳ thuộc vào yếu tố nào:

Giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ tuỳ thuộc vào yếu tố nào:

A. Chi phí sản phẩm dở dang đầu kỳ và chi phí phát sinh trong kỳ

B. Số lượng sản phẩm hoàn thành

C. Số lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ

D. Tất cả các yếu tố

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng