Giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ KHÔNG tuỳ thuộc vào yếu tố nào trong các yếu tố sau đây:

Giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ KHÔNG tuỳ thuộc vào yếu tố nào trong các yếu tố sau đây:

A. Chi phí sản phẩm dở dang đầu kỳ

B. Chi phí phát sinh trong kỳ

C. Số lượng sản phẩm dở dang đầu kỳ

D. Số lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng