Giá trị của biến y sau khi thực hiện biểu thức y = (4 > 0) ? 1 : -1; là bao nhiêu?

Giá trị của biến y sau khi thực hiện biểu thức y = (4 > 0) ? 1 : -1; là bao nhiêu?

A. 1

B. -1

C. True

D. False

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: