Giá trị của 11101101 (giá trị các bit nhị phân) trong cơ số 16 là?

Giá trị của 11101101 (giá trị các bit nhị phân) trong cơ số 16 là?

A. CB

B. ED

C. CF

D. EC 

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: