Giá trị còn lại của TSCĐ sau khi đánh giá lại không tuỳ thuộc vào yếu tố nào:

Giá trị còn lại của TSCĐ sau khi đánh giá lại không tuỳ thuộc vào yếu tố nào:

A. Giá trị còn lại của TSCĐ được đánh giá lại

B. Nguyên giá ghi sổ của TSCĐ

C. Hao mòn luỹ kế

D. Giá trị đánh giá lại của TSCĐ

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng