Giá trị 170 biểu diễn dưới cơ số 2 là:

Giá trị 170 biểu diễn dưới cơ số 2 là:

A. 1101000101

B. 1010101010

C. 1001101110

D. 1000100010

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: