Giá trị lôgic của biểu thức sau là gì: !(1&&1||1&&0);

Giá trị lôgic của biểu thức sau là gì: !(1&&1||1&&0);

A. 1

B. 0

C. -1

D. Không câu nào đúng

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: