Giá trị của biểu thức sau trong Java là bao nhiêu: 100 % 24 / 3

Giá trị của biểu thức sau trong Java là bao nhiêu: 100 % 24 / 3

A. 1.3333333333333333

B. 0

C. 1

D. 2

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: