Giả sử trường Length của một gói dữ liệu UDP có giá trị 150. Dữ liệu thực sự sẽ có?

Giả sử trường Length của một gói dữ liệu UDP có giá trị 150. Dữ liệu thực sự sẽ có?

A. 67 byte

B. 142 byte

C. 150 byte

D. 158 byte

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: