Giả sử trong ngôn ngữ C sử dụng khai báo “double a[12]”, phần tử a[7] là phần tử thứ bao nhiêu trong mảng a:

Giả sử trong ngôn ngữ C sử dụng khai báo “double a[12]”, phần tử a[7] là phần tử thứ bao nhiêu trong mảng a:

A. Thứ 6

B. Thứ 7

C. Thứ 8

D. Thứ 9

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: