Giả sử máy A có địa chỉ 172.29.14.1/24 và máy B có địa chỉ 172.29.14.100/24. Tại máy A, để kiểm tra xem có thể gửi dữ liệu đến máy B được hay không, ta dùng lệnh nào:

Giả sử máy A có địa chỉ 172.29.14.1/24 và máy B có địa chỉ 172.29.14.100/24. Tại máy A, để kiểm tra xem có thể gửi dữ liệu đến máy B được hay không, ta dùng lệnh nào:

A. Ping 172.29.14.1

B. Ping 172.29.14.100

C. Ipconfig 172.29.14.100

D. Tất cả đều sai

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: