Giả sử f là con trỏ tệp nhị phân. Để đọc từ f cho biến x kiểu int, ta có thể dùng:

Giả sử f là con trỏ tệp nhị phân. Để đọc từ f cho biến x kiểu int, ta có thể dùng:

A. fscanf(f,”%d”,x);

B. fread(&x,sizeof(int),1,f);

C. getw(f);

D. B và C đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: