Giả sử có một list: l = [2,3,4]. Nếu muốn in list này theo thứ tự ngược lại ta nên sử dụng phương pháp nào sau đây?

Giả sử có một list: l = [2,3,4]. Nếu muốn in list này theo thứ tự ngược lại ta nên sử dụng phương pháp nào sau đây?

A. reverse(l)

B. list(reverse[(l)])

C. reversed(l)

D. list(reversed(l))

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: