Giả sử có một bản ghi của dịch vụ DNS là (alpha.com, 123.4.5.7, NS). Chọn câu trảlời đúng?

Giả sử có một bản ghi của dịch vụ DNS là (alpha.com, 123.4.5.7, NS). Chọn câu trảlời đúng?

A. 123.4.5.7 là địa chỉ IP của máy alpha.com

B. alpha.com là một miền, không phải là một máy

C. 123.4.5.7 là địa chỉ IP của máy phục vụ thư (mail server) có tên miền là google.com

D. Tất cả đều sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags:

Giả sử có một bản ghi của dịch vụ DNS là (cnn.com, r1.infor.cnn.com, CNAME)?

Giả sử có một bản ghi của dịch vụ DNS là (cnn.com, r1.infor.cnn.com, CNAME)?

A. -cnn.com là tên viết tắt (rút gọn) của r1.infor.cnn.com

B. r1.infor.cnn.com là tên viết tắt (rút gọn) của cnn.com

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: