Giả sử có khai báo sau: public static ArrayList objE = new ArrayList();

Giả sử có khai báo sau: public static ArrayList objE = new ArrayList();

Để thêm một đối tợng vào mảng các đối tợng đã khai báo ở trên ta dùng lệnh:

A.  objE.AddNew(obj)

B. objE.add(obj)

C. objE.addnew(obj)

D. objE.Add(obj)

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: