Giả sử có câu lệnh ch=’A’. Vậy ch sẽ chứa bao nhiêu byte 

Giả sử có câu lệnh ch=’A’. Vậy ch sẽ chứa bao nhiêu byte 

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: