Giả sử a và b là hai số thực. Biểu thức nào dưới đây là không được phép theo cú pháp của ngôn ngữ lập trình C

Giả sử a và b là hai số thực. Biểu thức nào dưới đây là không được phép theo cú pháp của ngôn ngữ lập trình C

A. (a /=b)

B. (a-=b)

C. (a>>=b)

D. (a*=b)

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: