Giả sử a và b là 2 số thực. Biểu thức nào dưới đây là không được phép

Giả sử a và b là 2 số thực. Biểu thức nào dưới đây là không được phép

A. (a+=b)

B. (a-=b)

C. (a>>=b)

D. (a*=b)

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: