Giả sử a, b là hai số thực. Biểu thức nào dưới đây viết không đúng theo cú pháp của ngôn ngữ lập trình C

Giả sử a, b là hai số thực. Biểu thức nào dưới đây viết không đúng theo cú pháp của ngôn ngữ lập trình C

A. (a+=b)

B. (a*=b)

C. (a=b)

D. (a&=b)

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: