Giả sử người ta sẽ bổ sung 1 bit kiểm tra vào cuối của dòng dữ liệu gửi đi sao cho tổng số bit 1 trong chuỗi mới là một sốlẻ. Bên nhận nhận được chuỗi 1000101010001 thì?

Giả sử người ta sẽ bổ sung 1 bit kiểm tra vào cuối của dòng dữ liệu gửi đi sao cho tổng số bit 1 trong chuỗi mới là một sốlẻ. Bên nhận nhận được chuỗi 1000101010001 thì?

A. Chuỗi nhận được bị lỗi

B. Chuỗi nhận được đúng hoàn toàn

C. Có thể phát hiện và sửa được lỗi trong chuỗi bit này

D. Không xác định lỗi trong chuỗi nhận được

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: