Giả sử có câu lệnh ch[]= “A”. ch chứa bao nhiêu bytes

Giả sử có câu lệnh ch[]= “A”. ch chứa bao nhiêu bytes

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: