G/s đã định nghĩa lớp XX với một phương thức thông thường là Display, sau đó sinh ra đối tượng objX từ lớp XX. Để gọi phương thức Display ta sử dụng cú pháp nào?

G/s đã định nghĩa lớp XX với một phương thức thông thường là Display, sau đó sinh ra đối tượng objX từ lớp XX. Để gọi phương thức Display ta sử dụng cú pháp nào?

A. XX.Display; 

B. XX.Display(); 

C. objX.Display();

D. Display(); 

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Đáp án đúng là:  objX.Display();

Vì: Để truy xuất và phương thức của đối tượng ta sử dụng cú pháp: tendoituong.tenphuongthuc();

Tags: