function sayHi() {

function sayHi() {

return (() => 0)();

}

console.log(typeof sayHi());

Cho đoạn code sau, kết quả là:

A. object

B. number

C. function

D. undefined

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

immediately invoked function (IIFE) là hàm được gọi ngay lập tức lúc khai báo, có cú pháp như trong ví dụ trên (() => 0)(). Ở đây hàm sayHi trả về một IIFE và nó được gọi ngay lập tức khi hàm sayHi được gọi, vì thế sayHi() sẽ trả về số 0 với type là number.

Tags: