function Person(firstName, lastName) {

function Person(firstName, lastName) {

this.firstName = firstName;

this.lastName = lastName;

}

const ti = new Person(‘du’, ‘ti’);

const teo = Person(‘du’, ‘teo’);

console.log(ti);

console.log(teo);

Đoạn code sau sẽ có kết quả là:

A. Person {firstName: “du”, lastName: “ti”} undefined

B. Person {firstName: “du”, lastName: “ti”} Person {firstName: “du”, lastName:”teo”}’

C. Person {firstName: “du”, lastName: “ti”} {}

D. Person {firstName: “du”, lastName: “ti”} ReferenceError

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Khi gọi một Function Constructor, this sẽ được tạo và trả về một cách ngầm định nếu chúng ta gọi bằng từ khóa new, nếu không this sẽ không được tạo và sẽ là global window object (trong trình duyệt).

Tags: