function greatestNumberInArray(arr) {

function greatestNumberInArray(arr) {

let greatest = 0;

for (let i = 0; i < arr.length; i++) {

if (greatest < arr) {

greatest = arr;

}

}

return greatest;

}

Hàm greatestNumberInArray dưới đây có get được phần tử lớn nhất cho mọi array không?

A. Yes

B. No

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Function trên chỉ đúng trong trường hợp các phần tử của mảng lớn hơn 0 mà thôi, còn nhỏ hơn 0 thì chắc là sai rồi, vì biến greatest được gán mặc định bằng 0

Tags: