Function can be called either by value or reference

Function can be called either by value or reference

A. True

B. False

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Hàm gọi theo cách tham trị và tham chiếu

Tags: