function ArrayBoolean() {

function ArrayBoolean() {

if ([] == true && [1] == true) return [true, true];

else if ([] == true && [1] == false) return [true, false];

else if ([] == false && [1] == true) return [false, true];

else return [false, false];

}

ArrayBoolean();

Cho đoạn code sau. Kết quả là:

A. [true, true]

B. [true, false]

C. [false, true]

D. [false, false]

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Trong Javascript, các array (rỗng hoặc có phần tử) đều là truthy, tức là khi chúng ta kiểm tra với điều kiện if ([]) { return true; } sẽ cho kết quả là true. Nhưng xin hãy chú ý khi chúng ta so sánh Double Equals (==) giữa array với boolean, Javascript sẽ chuyển đổi dữ liệu trước khi so sánh (Type Conversion), khi đó arr.toString() sẽ được gọi [].toString() = “”, vì thế [] == false cho kết quả true.

Tags: