Friendship is commutative.

Friendship is commutative.

A. TRUE

B. FALSE

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Tính chất hàm bạn, class bạn không có tính chất giao hoán.

Tags: