Friend functions have access only to public members of the class.

Friend functions have access only to public members of the class.

A. TRUE

B. FALSE

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Friend function có thể truy xuất đến thành phần private của class

Tags: