Frame là dữ liệu ở tầng:

Frame là dữ liệu ở tầng:

A. Physical

B. Network

C. Data Link

D. Transport

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags:

Frame là dữ liệu ở tầng?

Frame là dữ liệu ở tầng?

A. Physical

B. Network

C. DataLink

D. Transport

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: