for (int i = 1; i < 10; i++)

for (int i = 1; i < 10; i++)

for (int j = 1; j < 10; j++)

ì(j % i == 0) printf(“Hello\ n”);

Chọn kết quả của đoạn code sau:

A. 6 chuỗi “Hello”

B. 12 chuỗi “Hello”

C. Không có kết quả xuất ra màn hình

D. 23 chuỗi “Hello”

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: