For (int i = 0,n = 5; n != i; i++,n–) cout << i << “,”;

For (int i = 0,n = 5; n != i; i++,n–) cout << i << “,”;

Kết quả đoạn lệnh sau là bao nhiêu? For (int i = 0,n = 5; n != i; i++,n–) cout << i << “,”;

A.  0,1,2,

B. Lặp vĩnh viễn

C. Lỗi biên dịch

D. 0,1,

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: